=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Toshiyuki Tashima
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

ž Education
2006 April-
2009 March
PhD.
Imoto-Koashi Group,
Graduate School of Engineering Science, Osaka University, Osaka, Japan.
gTheoretical and experimental study on local expansion and transformation of phtonic W statesg
2004 April-
2006 March
MS.
Imoto-Koashi Group,
Graduate School of Engineering Science, Osaka University, Osaka, Japan.
gQuantum state tomography using pulsed homodyne detectorg
1999 April-
2003 March
BS.
Electrical and Electronic Materials Laboratory Faculty of Engineering, Doshisha University, Kyoto, Japan.
gSelf - organization of anodized alumina thin filmg
gDevelopment of acoustooptic deviceg
ž Research and professional experience
2009 April-Research associate,
21st Century Global COE Program of Japanese Government Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Division of Materials Physics, School of Engineering Science, Osaka University
2006 April-
2008 March
Research/teaching assistant,
Research:
ePhotonic multipartite entanglement theory and experimentf
The 21st COE Program Core Research and Advanced Education Center for Materials Science and Nano Engineering
ž Specialty
Quantum optics, Quantum information processing
ž Academic Society
The Physical Society of Japan
ž Lecture
2009 April-
Student experiment (Theme: high temperature characteristics of resistance)
2006 April-
2008 March
Exercise lesson of Electromagnetics
ž Papers
Sahin Kaya Ozdemir, Eiji Matsunaga, Toshiyuki Tashima, Takashi Yamamoto, Masato Koashi, Nobuyuki Imoto
"An optical fusion gate for W-states"
arXiv:1103.2195

Rikizo Ikuta, Yohei Ono, Toshiyuki Tashima, Takashi Yamamoto, Masato Koashi, and Nobuyuki Imoto
"Efficient decoherence-free entanglement distribution over lossy quantum channels",
Phys. Rev. Lett. 106, 110503 (2011).

Rikizo Ikuta, Toshiyuki Tashima, Takashi Yamamoto, Masato Koashi, and Nobuyuki Imoto
"Optimal local expansion of W states using linear optics and Fock states"
Phys. Rev. A 83, 012314 (2011).

Toshiyuki Tashima, Tsuyoshi Kitano, Sahin Kaya Ozdemir, Takashi Yamamoto, Masato Koashi, and Nobuyuki Imoto,
"Demonstration of local expansion toward large-scale entangled webs,"
Phys. Rev. Lett. 105, 210503 (2010). [4 pages]

Toshiyuki Tashima, Tetsuroh Wakatsuki, Sahin Kaya Ozdemir, Takashi Yamamoto, Masato Koashi, and Nobuyuki Imoto,
"Local Transformation of Two Einstein-Podolsky-Rosen Photon Pairs into a Three-Photon W State,"
Phys. Rev. Lett. 102, 130502 (2009) [4 pages].

Toshiyuki Tashima, Sahin Kaya Ozdemir, Takashi Yamamoto, Masato Koashi, Nobuyuki Imoto,
gLocal expansion of photonic W state using a polarization@dependent beamsplitter,h
New J. Phys. 11, 023024 (2009).

T. Tashima S. K. Ozdemir T. Yamamoto M. Koashi and N. Imoto,
gElementary optical gate for expanding an entanglement web,h
Phys. Rev. A. 77, 030302(R) (2008).
ž Proceedings
Tashima T, Wakatsuki T, Ozdemir S K, Yamamoto T, Koashi M, and Imoto N,
"Local Transformation of Two EPR Photon Pairs into a Three-Photon W state using a Polarization Dependent Beamsplitter,"
Quantum Communication and Quantum Networking First International Conference, QuantumComm 2009, Naples, Italy, October 26-30, 2009,
Revised Selected Papers, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Vol. 36, pp39-45 (2010).

Toshiyuki Tashima, Tetsuroh Wakatsuki, Sahin Kaya Ozdemir, Takashi Yamamoto, Masato Koashi, and Nobuyuki Imoto,
"Local transformation of two EPR photon pairs into a three-photon W state"
Quantum communication, measurement and computing (QCMC)
The ninth international conference Calgary, Canada 19-24 August 2008,
pp224-227.

Toshiyuki Tashima, Sahin Kaya Ozdemir, Takashi Yamamoto, Masato Koashi and Nobuyuki Imoto,
gAn elementary optical gate for expanding symmetrically shared entanglement,h
Theory of Quantum Computation, Communication, and Cryptography, 70-82.
(Proceedings of 3rd Workshop on Theory of Quantum Computation, Communication, and Cryptography, TQC 2008 Tokyo, Japan, January 30 - February 1, 2008 Revised Selected Papers).

¢Publication list & Activity & Lecture @©@See in detail (Papers, Conference, Proceedings etc...)

¢People

¢TOP